rosetog
Foto: VG

Realistisk vurdering:
Opplevelse av risiko bør avspeile sannsynlighet, alvorlighetsgrad og konsekvenser av en hendelse. Terror med konvensjonelle våpen utgjør ikke en stor samfunnstrussel, og risikoen for den enkelte er minimal, likevel blir mange engstelige. Kjennetegn ved de som blir engstelige er en økt oppmerksomhet mot fare og en forhøyet risikovurdering. Deres oppmerksomhet er rettet mot mulige farer, og de oppfatter derfor mange situasjoner som truende, noe som kan gi lite konstruktive løsninger. I motsetning til engstelse bidrar frykt til bedre beredskap fordi du blir skjerpet i møte med reelle farer.

Forskning viser at terrortrusler og –handlinger mestres godt når situasjonen er:

  • Begripelig
  • Håndterbar
  • Meningsfull

Når disse mestringsbetingelsene ikke tilstede øker sårbarheten for terror.

Begripelig:
En forutsetning for å mestre psykiske reaksjoner på terror er å forstå terrorens metode og mål. Terroristene ønsker at vi skal la oss dominere av frykt eller sinne. Enten ved at vi kjenner oss redde og bruker strategier som underkastelse, tilbaketrekning eller flukt, eller at vi reagerer med voldsomme mottiltak. De fleste misliker å se seg selv som passivt offer for fare, og ønsker å gjøre noe aktivt. Det er mer beskyttende å føle seg som en deltaker i en konflikt, enn som tilskuer.

Håndterbar:
Ytre fare gjør at vi søker samhold. En sterk gruppefølelse kan oppstå, og motstandskraften øker. Lagbygging og styrking av «vi-følelse» er viktig. For å gjøre situasjonen håndterbar, må vi ha:

  • relevante beredskapstiltak
  • tillit til egen ledelse
  • kompetanse innen området
  • sterk motivasjon
  • høy grad av disiplin
  • støttende helsetjenester

Håndtering forutsetter en opplevelse av forutsigbarhet, gjenkjennelighet og kontroll. Når reell kontroll ikke er mulig, vil følelse av opplevd kontroll være nyttig – selv når du ikke kan påvirke utfallet.

Terrorrisiko er utfordrende å håndtere. Personlig kontroll kan ikke oppnås, og det finnes heller ingen garanti for at terrorhandlinger kan forhindres. Likevel vil kunnskap om egne, andres og samfunnets beredskapstiltak være til stor hjelp. For å vurdere terrortrusselen er det viktig å ha kjennskap til hvor utfordrende det er å planlegge og gjennomføre omfattende terrorhandlinger. Terror krever betydelige ressurser i form av teknologi, økonomi, logistikk, nettverk, støtte i befolkningen osv.

Meningsfull:
Terror angriper våre demokratiske grunnverdier, som bevegelses- og ytringsfrihet, feks når medier eller kollektivtransport rammes. Vår ”illusjon av usårbarhet” blir truet og deltagelse i samfunnet kan bli redusert. Vi er mer villige til å akseptere risiko og tåle stress, hvis verdiene som trues er av stor betydning. Hvis feks t-banen rammes av terror, trosser vi terroristene ved å bruke den som før.