Stor arbeidsbelastning kombinert med mangel på helsearbeidere og medisinsk utstyr setter enorme krav til de som er på jobb. Noen vil også oppleve å sette egen helse i risiko for å tilfredsstille kravene til omsorg.

Belastninger for helsepersonell

Under SARS-epidemien rapporterte helsepersonell at det de opplevde særlig belastende var:

  • infeksjonsfare,
  • intensive og svært belastende arbeidsforhold, inkludert det å måtte jobbe med beskyttelsesutstyr,
  • å balansere arbeidskrav med bekymringer for familien og muligens påføre dem smitte,
  • lange arbeidsdager og utvidete skift.

Skal samfunnet lykkes i å bekjempe en pandemi er man kritisk avhengig av motivasjon, arbeidsvilje og engasjement hos helsepersonellet som står i førstelinjen. For de fleste helsearbeidere vil belastningene under og etter en pandemi være mer ekstreme og avvike i omfang fra påkjenninger i ordinært arbeid.

Plan for psykososial ivaretakelse

Virksomheten bør ha en plan for psykososial ivaretakelse av sitt personell. Særlig omfatter dette personellet som står i frontlinjen når det gjelder pandemibekjempelse.

Sentrale områder i en slik plan vil være:

  • tiltak for å beskytte og fremme robusthet og fungering hos helsearbeiderne,
  • tiltak for å redusere, forhindre eller eventuelt følge opp mentale, og/eller atferdsmessige problemer som måtte oppstå,
  • tiltak for å støtte helsearbeidernes vilje og evne til å fortsette arbeidet,
  • og etablering av psykososiale støttetjenester for personell. Dette vil kunne bidra til å opprettholde både individuell og organisatorisk robusthet.