Pandemier er sykdom i stor skala som rammer millioner av mennesker i mange land, noen ganger spredt over hele kloden. For at et virus eller en bakterie skal forårsake en pandemi, må det være en organisme de fleste mangler immunitet mot. Organismen overføres lett fra person til person og forårsaker alvorlig sykdom.

Pandemier gir psykososialt stress

Pandemier er forbundet med en rekke psykososiale stressfaktorer, inkludert helsetrusler mot en selv og sine kjære. Pandemier kan også medføre:

  • alvorlige avvik fra vanlige rutiner,
  • atskillelse fra familie og venner,
  • mangel på mat og medisiner,
  • sosial isolasjon,
  • lønnstap grunnet karantene, permisjon eller oppsigelser.

Det vil også komme andre restriksjoner som hemmer sosial utfoldelse. Eksempler på dette er skoler og barnehager som stenger og fritids- og sportsaktiviteter som avlyses.

Les mer om forskning på psykososiale konsekvenser i lignende situasjoner som koronaepiemien, skrevet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Dokumentet peker på hvilke grupper som er særlig sårbare, og foreslår en modell for å vurdere omfanget av behov for hjelp med psykososiale vansker.

Helsepersonells psykososiale behov

En pandemi vil representere betydelige fysiske, personlige, sosiale og emosjonelle utfordringer, både for allmenheten, sårbare grupper, og kanskje spesielt for helsepersonell. Risikoen vil mest sannsynlig være høy så lenge pandemien pågår.

Tidligere erfaring med respons ved pandemilignende situasjoner viser at viktige tiltak er intervensjoner for å støtte personellet i førstelinjen. En praktisk plan for å ivareta psykososiale behov opprettholder motstandskraft og yteevne hos helsepersonell, beslutningstakere, kritisk personell og andre sentrale i arbeidet.

Lokale initiativ

Det er viktig at det økte psykososiale behovet også møtes på en aktiv måte i lokalsamfunnet. Allerede er det eksempler på folkelige initiativ som handler om å støtte hverandre og særlig sårbare grupper, for eksempel frivillige som bistår med handlehjelp.

For kommunene vil det være vesentlig å bruke frivillige organisasjoner som verdifulle ressurser i denne situasjonen.